იყიდება ,,თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაციის“ საკუთრებაში რეგისტრირებული სატრანსპორტო საშუალება ,,KAMAZ”-ი ელექტრონული აუქციონის წესით.

11 June 2019

იყიდება ,,თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაციის“ საკუთრებაში რეგისტრირებული სატრანსპორტო საშუალება ,,KAMAZ”-ი ელექტრონული აუქციონის წესით.
,,KAMAZ“-ი გამოშვებული 2005 წელს, სახელმწიფო სარეგისტრაციო ნომერი AA477AB, სარეგისტრაციო ვინ-კოდი XTC53229R52256443 , მექანიკური გადაცემათა კოლოფით.  ელექტრონული აუქციონის წესით პრივატიზების საწყისი საპრივატიზებო საფასური ლ. სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნის (დასკვნა 001094619) შესაბამისად განისაზვრა 40000 ლარით, ,,ბე“-ს თანხის ოდენობა (უპირობო გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიით) განისაზღვრა საფასურის 30 %-ით - 12000 ლარი და აუქციონის ბიჯი განისაზღვრა საფასურის 10%-ით - 4000 ლარი.