პროექტები

პროექტები

„განახლებადი ენერგია საქართველოს შორეული რეგიონებისათვის-მზის ენერგია“ -ჩეხეთის განვითარების სააგენტო- 2011-2014

„ტრადიციული მეურნეობების სისტემის მხარდაჭერა საქართველოს მთიან რეგიონებში“ -ჩეხეთის განვითარების სააგენტო-2013-მიმდინარეობს

. კარტოფილი

.მატყლი

„თუშეთის დაცული ლანდშაფტის მენეჯმენტის გეგმიდან შერჩევითი ღონისძიებების განხორციელება“ -ჩეხეთის განვითარების სააგენტო-2014- 2017

  • ტურისტული ბილიკების მონიშნვნა
  • პირველადი სასწრაფო დახმარება
  • ვებსაიტი